Management Team

Management Team

Venkatesh A S

Managing Director

Vinita Venkatesh

Whole Time Director

Ramya Ramakrishnan

Chief Financial Officer

Soniya Sharma

Company Secretary